1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY

1.1 Predávajúcim a prevádzkovateľom e-shopu:
RED ROSES, s.r.o.
Nám. Á. Vámbéryho 4918
929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika
Prevádzka elektronického e-shopu: https://kytice-donaska.sk
IČO: 46147039
IČ DPH: SK2023264617
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka č. 27470/T

Číslo účtu: Československá obchodná banka   4021858848/7500 

IBAN: SK33 7500 0000 0040 2185 8848

Tel.: +421 905 108 202
E-mail: redrosessro@gmail.com, info@kytice-donaska.sk
(ďalej len predávajúci).

1.2 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.

1.3 Kupujúcim je aj každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom prejaví svoj záujem u predávajúceho o tovar alebo iné služby spojené s tovarom, aj keď tento tovar nie je obsiahnutý v ponuke predávajúceho. Pre vylúčenie nedorozumenia sa kupujúcim rozumie aj osoba , ktorá vykoná registráciu účtu cez internetový obchod info@kytice-donaska.sk

1.4 Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok.  

1.5 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.

1.6. Adresát : Je osoba, ďalej len „ Adresát “, ktorej má byť doručený objednaný, zaplatený tovar, ktorý pre neho (ňu) objednal objednávateľ.

 1. OBJEDNÁVANIE

Objednávka: Objednávka je príkazom pre dodávateľa na realizáciu objednanej, zaplatenej služby od objednávateľa. Ďalej len „Objednávka“.

Súčasťou kytíc vyobrazených na webovom rozhraní obchodu nie sú vázy, v ktorých sú kytice aranžované.

2.1 Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

 • a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho
 • b) emailom na adrese: info@kytice-donaska.sk
 • c) telefonicky na +421 905 108 202
 • d)objednávky s doručením v ten istý deň prijímame v prac. dni do 17:00 hod. a v sobotu do 14.00 hod.

2.2 Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

2.3 Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci najneskôr do 2 dní emailom alebo telefonicky a zároveň oznámi kupujúcemu termín dodania tovaru. Objednávka je pre predávajúceho záväzná len po zaslaní tejto potvrdzujúcej správy.

2.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky, v zmysle potvrdzujúcej správy.

2.5 Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho možné

 • a) do odoslania správy o prijatí a spracovaní objednávky kupujúcemu („ stav objednaný”) a v prípade objednávok s neskoršou platbou (na dobierku alebo prevodom) bez uvedenia dôvodu a aj telefonicky
 • b) do odoslania správy o prijatí a spracovaní objednávky „ stav spracovaný” alebo v prípade zrealizovanej platby, emailom na info@kytice-donaska.sk
 • c) ak je vybavovanie objednávky v stave spracované alebo expedované sa zrušenie objednávky považuje za vrátenie tovaru v zmysle zákona, na ktorú má kupujúci nárok bez uvedenia dôvodu

Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom. V prípade, že už bola suma za objednaný tovar uhradená, predávajúci zašle bez omeškania peniaze späť na bankový účet kupujúceho, alebo ich doručí iným spôsobom, podľa dohody.

V prípade zrušenia objednávky je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho prípadné preukázateľné náklady spojené s vrátením uhradenej platby ďalej so zaslaním či s vrátením tovaru.

2.6 V prípade ak predávajúci zistí, že z akejkoľvek príčiny nevie dodať tovar podľa objednávky kupujúceho má právo zrušiť objednávku. O tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho emailom namiesto správy o prijatí objednávky.
V takomto prípade kupujúcemu vráti bezodkladne uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Dohodnuté konečné vyriešenie objednávky bude uvedené v správe o prijatí objednávky alebo v správe o zrušení objednávky, ktorú predávajúci zašle kupujúcemu emailom.
Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť…). Pre tento účel sa považuje neúspešné odoslanie správy o prijatí objednávky alebo zrušenia objednávky za jej zrušenie.
Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 2 pracovných dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípadoch,

 • a) že kupujúci nezaplatil v bežnej lehote 1 dní v zmysle doručenej predfaktúry za objednaný tovar, v prípade platby prevodom alebo vkladom na účet,
 • b) keď má predávajúci opodstatnené podozrenie, že kupujúci nemá úmysel zásielku prevziať a uhradiť za ňu pri spôsobe doručovania dobierkou.
 • c) keď nemá dostatočné údaje od kupujúceho, alebo má dôvodné podozrenie, že údaje poskytnuté kupujúcim nie sú hodnoverné alebo z akéhokoľvek dôvodu nemožno vystaviť platný daňový doklad o predaji.
 • CENY

3.1 Predávajúci je platcom DPH.

3.2 Ceny výrobkov sú uvedené s DPH a sú vždy aktuálne platné. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania.

3.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru a platby podľa toho, aký spôsob doručenia a platby si kupujúci vyberie. Aktuálna sadzba je viditeľná priamo a vieme garantovať doručenie Objednávky kytíc len v rámci mesta Bratislava a okolie podľa PSČ v sekcii Dopravy.

 1. PLATBY

4.1 Objednávateľ môže za objednaný tovar zaplatiť cez:

– Platba kartou pomocou platobnej brány spoločnosti ČSOB

– Platobnú bránu PayPal účtom / kartou

– Vkladom alebo prevodom na účet v ČSOB

– Platba priamo kuriérovi pri preberaní tovaru v hotovosti

– Na predajni v hotovosti / kartou pred doručením

 • č.ú. IBAN: SK33 7500 0000 0040 2185 8848
 • 4.2 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom alebo cez email. Je to plnohodnotný daňový doklad, použiteľný pre daňové a ďalšie finančne
  účely. Dôsledne si ho uschovajte pre ďalšie použitie. V zmysle zákona SR je faktúra podpísaná elektronickým podpisom.

  1. DODACIE PODMIENKY

  Pri dodaní objednávky do 2 hodín účtujeme expresný poplatok vo výške od 5€ pri objednávke do 40 eur po Bratislave. V prípade ,keď je objednávka vyššia ako 40eur poplatok za doručenie neúčtujeme . Pri objednávke do 24- hodín poskytujeme dopravné zadarmo po Bratislave pri objednávke nad 40eur.

  5.1 Dodávky elektronicky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne., obvykle od 2hod. do 15 pracovných dní od dňa potvrdenia, prijatia elektronickej objednávky kupujúceho predávajúcim, a to na miesto dodania uvedené v elektronickej objednávke.

  O predpokladanej dodacej dobe bude kupujúci informovaný v správe o prijatí a spracovaní objednávky, emailom. V prípade, že nie je možné objednaný tovar dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kontaktovať kupujúceho emailom, prípadne aj telefonicky. .

  5.2 Tovar je dodávaný prostredníctvom prepravných spoločností na adresu miesta dodania uvedenú kupujúcim v elektronickej objednávke. Kupujúci je vopred informovaný o termíne dodania objednávky prostredníctvom elektronickej pošty, oznámenia o uložení zásielky alebo telefonicky, podľa zvoleného spôsobu doručovania.

  Ak je stanovený termín nevyhovujúci, môže sa s predávajúcim, resp. kuriérskou službou dohodnúť na náhradnom termíne dodania objednávky do 24 hodín. V prípade, ak kupujúci nebude prítomný v čase, ktorý si záväzne dohodol s kuriérskou službou, na mieste dodania a nesplnomocní inú osobu na prevzatie tovaru, kupujúci zodpovedá za škodu, ktorá vznikla predávajúcemu a/alebo kuriérskej službe v dôsledku neúspešného dodania tovaru kupujúcemu. Náklady opätovného dodania tovaru kupujúcemu znáša kupujúci.

  5.3 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

  5.4 Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav objednávky. V prípade jej poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s prepravcom protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Neúplnú alebo poškodenú zásielku kupujúci obratom oznámi e-mailom na adresu: na info@kytice-donaska.sk a spísaný protokol o škode s prepravcom zašle e-mailom alebo poštou predávajúcemu. 

  Poškodené alebo stratené objednávky sú vyhodnotené predávajúcim na základe zaslaného Protokolu o zistených závadách a spôsob doriešenia poškodenej zásielky rieši v reklamačnom konaní s prepravcom predávajúci. O náhradnom spôsobe dodania (zostávajúcej časti) tovaru bude informovaný kupujúci bez omeškania, emailom.
  Tovar dodáva predávajúci na území Slovenskej republiky a ostatných krajín sveta uvedených v číselníku na webovej stránke https://kytice-donaska.sk.

  1. DORUČENIE TOVARU

  Objednávky je možné doručiť na požadovaný presný dátum a čas (hodinu), ktorú objednávateľ uviedol v objednávke. Omeškanie môže nastať v prípade zlej dopravnej situácie a nepredvídateľných podmienok. Kytice sú vždy doručované v priebehu pracovného dňa od 9.00 hod. do 18:00 hodiny a v sobotu od 9:00 hod. do 15:00 hod..

  V nedeľu a cez štátne sviatky nie je možné tovar doručiť ani si vyzdvihnúť nakoľko sú naše prevádzky zatvorené.

  V našom záujme je doručiť objednávku čím najskôr.

  6.1 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností v objednávke:

  • a) kuriérskou službou
  • b) osobný odber v prevádzke predávajúceho.

  6.2 Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie objednávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Nakoľko nedoručujeme tovar z nášho Eshopu mimo Bratislavy, dá sa dohodnúť na dodaní aj mimo Bratislavy, ale v tom prípade náklady na doručenie sú individuálne(cena dopravy závisí od kurierskej spol. a vzdialenosti dodania).

  6.3 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad) alebo po zaplatení tovaru, objednávateľovi bude automaticky doručená prostredníctvom e-mailu elektronická faktúra nakoľko tovar bude zaslaný Adresátovi.

  6.5 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

  6.6 Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom.

  6.7 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že máme nedostatok tovaru a tak Vami objednaný tovar Vám môžeme dodať v iných odtieňoch alebo farbách, pričom poštovné a balné platíte ako za jeden balík.

  6.8 Kytice, ktoré máme na našej stránke sa môžu trochu líšiť od dodaných, pretože môže nastať prípad, že nie je k dispozícii potrebný kvet. Vždy je však zachovaný počet, farebná kombinácia a hodnota objednanej kytice. Niektoré kvety môžu byť nahradené inými vzhľadom na dané ročné obdobie a aktuálnu dostupnosť v takýchto prípadoch kontaktujeme Objednávateľa automaticky.
  6.9 Objednávateľ prehlasuje, že svojou objednávkou neobťažuje 3.stranu (príjemcu), pokiaľ bolo zo strany príjemcu nahlásené, že si neželá doručovanie, môže prevádzkovateľ takúto objednávku odmietnuť.
  6.10 Pokiaľ je to možné – ak máme všetky potrebné kontaktné údaje od objednávateľa, doručuje sa príjemcovi priamo do rúk, pokiaľ to nie je možné, doručuje sa po prvé zamknuté dvere.

  6.11 Pokiaľ príjemca odmietne zásielku bez udania dôvodu prebrať, je možné finančné prostriedky uhradené za kyticu preniesť do formy kreditu na ďalší nákup.

  V tomto prípade je potrebné, aby bol objednávateľ zaregistrovaný na e-shope.

  Pokiaľ objednávateľ nie je registrovaný, nie je možné kredit pripísať (prepadá), kytica sa považuje za doručenú.

  1. ODSTÚPENIE- STORNO OBJEDNÁVKY

  2. 7.1 Napriek tomu, že v zmysle zákona 102/2014 Z.z. nie je možné odstúpiť od zmluvy na diaľku pri rezaných kvetoch, umožňujeme stornovanie takejto objednávky najneskôr 48 hodín pred požadovaným doručením tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty info@kytice-donaska.sk alebo telefonicky na čísle 095 108 202. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.

   7.2 Prevádzkovateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar objednávateľovi v požadovanej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. Prevádzkovateľ má tiež právo stornovať objednávku v prípade ak údaje uvedené v objednávke nezodpovedajú skutočnosti. Nakoľko nedoručujeme tovar z nášho Eshopu mimo Bratislavy, dá sa dohodnúť na dodaní mimo Bratislavy, ale v tom prípade náklady na doručenie sú individuálne(cena dopravy závisí od kurierskej spol. a vzdialenosti dodania).

   O stornovaní objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom.

   7.3 V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri stornovaní objednávky finančné prostriedky vrátené objednávateľovi v lehote 14 dní na ním určený účet, okrem poplatku za výdavky súvisiace s vrátením tovaru (doručenie, poštovné, poistenie, bankové poplatky…).pokiaľ sa s prevádzkovateľom nedohodne inak.

   7.4 Odstúpenie od zmluvy musí objednávateľ urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

   7.5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať informácie najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Váš učet okrem poplatku za výdavky súvisiace s vrátením tovaru (doručenie, poštovné, poistenie, bankové poplatky…).

   V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

   – poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom objednávateľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

   – predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

   V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú potraviny, nápoje a ostatné výrobky z obsahu darčekových košov klasifikované ako tovar, ktorý po otvorení nemožno vrátiť a preto môže byť tento druh tovaru vrátený len v pôvodnom neporušenom obale, nepoškodený a nepoužitý.

   V súlade s vyššie uvedeným zákonom sú rezané kvety a produkty z rezaných kvetov klasifikované ako tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nie je možné vrátiť.

   7.6 V prípade, že spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktotým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania spotrebiteľom, má spotrebiteľ právo podať návrh na 7.7 začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia §12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/ Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

   Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo iná príslušná oprávnená právnicka osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva SR (zoznam je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/). Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

   7.7 Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

  1. ZÁRUKY A REKLAMÁCIE

  8.1 Ak nastane situácia, že doručená kytica nebola čerstvá alebo bola inak poškodená, kontaktujte prosím, zákaznícky servis dodávateľa na telefónnom čísle 0905 108 202, kde vybavíme prípadné reklamácie k Vašej spokojnosti. V prípade, že nesprávnou starostlivosťou adresáta o doručenú kyticu bude zapríčinená znížená trvanlivosť kytice, reklamácia bude odôvodnene zamietnutá. Adresát t.j. obdarovaná osoba, okrem informácie od objednávateľa, sa môže registrovať na stránke http:.kytice-donaska.sk.sk a pozrieť si kompletnú starostlivosť o doručenú kyticu. Dodávateľ rozhodne o reklamácii ihneď, v daný deň. Reklamácie je nevyhnutné uplatňovať bezodkladne.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  9.1 Všetky osobné údaje poskytnuté kupujúcim v rámci objednávky tovaru či registrácie prostredníctvom internetového obchodu kytice-donaska.sk sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ”)ako aj v súlade s platnou legislatívou európskej únie do 24.5.2018. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky alebo registrácii účtu v rámci internetovej predajne kytice-donáška, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

  9.2 Odoslaním objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, dáva kupujúci v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov súhlas predávajúcemu so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním jeho osobných údajov pre účely uzavretia kúpnej zmluvy, vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s kupujúcim, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia zo zmluvy a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru.

  9.3 Vykonaním registrácie účtu cez internetový obchod kytice-donaska.sk, kupujúci súhlasí s tým, aby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov o ochrane osobných údajov predávajúci, prípadne tretia osoba, ako touto spoločnosťou určený sprostredkovateľ v zmysle citovaného zákona, spracovávala, zhromažďovala a uchovávala osobné údaje kupujúceho poskytnuté kupujúcim pri jeho registrácii. Kupujúci uskutočnením registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci zasielal kupujúcemu obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail. Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

  9.4 Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupújúcich žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou: spoločností zabezpečujúcich prepravu tovaru, ktorým sú osobné údaje kupujúcich odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom na účely doručenia tovaru.
  Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou alebo elektronicky na e-mail info@kytice-donaska.sk Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov dôjde zároveň k zrušeniu registrácie.
  Kupujúci má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:
  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

  • a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  • b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
  • d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

  Kupujúci má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

   1. a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
   2. b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku,
   3. c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
   4. do 24.5.2018

  Od 25.5.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s  NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
  ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene doplnených niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.5.2018.

  Ochrana osobných údajov

  Spoločnosť RED ROSES s.r.o , ktorá je prevádzkovateľom e-shopu

  kytice-donaska.sk, považuje ochranu a dôvernosť Vašich údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade tak s ustanoveniami slovenských právnych predpisov (Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z.), tak i európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

  Správca osobných údajov

  Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

  RED ROSES s.r.o

  Sídlo: nám. Á. Vámbéryho 4918

  929 01 Dunajská Streda

  IČO: 46147039

  IČ DPH SK 2023264617

  Ak máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania a ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: info@kytice-donaska.sk

  Účely, právne tituly a doba spracovania osobných údajov

  Pokiaľ si na e-shope kytice-donaska.sk objednáte tovar, budeme Vaše osobné údaje spracovávať za účelom vybavenia Vašej objednávky(zaslanie objednaného tovaru, vykonanie platby, fakturácia či reklamácia), a to na základe právneho titulu plnenia zmluvy. Bez spracovania Vašich osobných údajov nebudeme schopní objednávku vybaviť.

  Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: meno, priezvisko, dodacia a fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

  Takto získané osobné údaje spracovávame po dobu, ktorú ukladá zákon č. 222/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty, § 76 v znení neskorších predpisov.Ak ste zákazník e-shopu kytice-donaska.sk, tzn. dokončili ste registráciu, spracovávame Vaše osobné údaje na marketingové účely spoločnosti RED ROSES s.r.o., tzn. hlavne za účelom ponúkania ďalšieho tovaru z ponuky kytice-donaska.sk a to na základe právneho titulu oprávnený záujem správcu.

  Pre tieto účely spracovávame nasledujúce osobné údaje: e-mailovú adresu, meno a priezvisko, údaje o nákupných zvyklostiach.

  Tieto osobné údaje spracovávame po dobu trvania obchodnej spolupráce, najdlhšie však 3 roky od jej ukončenia.

  Zo zasielania sa môžete kedykoľvek odhlásiť buď v rámci obchodného oznámenia alebo zaslaním e-mailu so žiadosťou o odhlásenie na info@kytice-donaska.sk .

  Ak nám píšete cez kontaktný formulár alebo na konkrétnu e-mailovú adresu, Vaše osobné údaje ďalej nespracovávame a využívame ich len za účelom vybavenia Vašich dotazov, požiadaviek, alebo námetov.

  Ak ste uchádzač o zamestnanie, spracovávame s Vaším súhlasom osobné údaje z náborovej dokumentácie za účelom ponuky zamestnania v našej spoločnosti. Tieto osobné údaje spracovávame do doby odvolania súhlasu, najdlhšie však 3 roky.

  Prenos osobných údajov

  Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo Vášho súhlasu.

  Výnimku predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby (napr. dopravu, platobný styk alebo vývoj e-shopu kytice-donaska.sk) a orgány štátnej moci. Týmto spoločnostiam Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky alebo fungovanie a zdokonaľovanie nákupného procesu.

  Ide najmä o tieto činnosti:

  • za účelom doručenia tovaru dopravcami odovzdávame Vaše osobné údaje spoločnosti KEG – Kurier Expres-A.K.s.r.o, Vápenná 1, 82104 Bratislava IČO: 44199767
  • ak je to potrebné na vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, údaje sa môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.

  U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

  Cookies

  Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení (počítač, mobilné zariadenie alebo iný prístroj umožňujúci prístup k internetu) pomocou ktorého používate e-shop kytice-donaska.sk a pokiaľ ich po opustení našich stránok nevymažete, sú opäť využívané počas Vašich ďalších návštev. Cookies používame k zlepšeniu funkčnosti našich stránok a zjednodušenie Vašej ďalšej návštevy, najmä pre tieto činnosti:

  • uloženia predvolieb a nastavenia, ktoré umožňujú, aby naše webové stránky fungovali správne.
  • prihlásenia a overovania. Ak sa nechcete stále prihlasovať a odhlasovať, vďaka cookies nemusíte.
  • zabezpečenia. Cookies používame na odhaľovanie podvodov a zneužitia našich internetových stránok.
  • analýzu. Pomocou cookies zhromažďujeme dáta pre naše analytické nástroje.
  • Cookies využívame pre vyhodnotenie našich marketingových kampaní alebo pre oslovenie zákazníkov.

  Napriek vyššie uvedenému na základe súborov cookies Vás nie sme schopní identifikovať na úroveň konkrétnej fyzickej osoby.

  Ako odmietnuť používanie súborov cookies?

  Cookies z Vášho počítača alebo z iného zariadenia môžete ľahko vymazať pomocou Vášho prehliadača. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookies a ako ich odstrániť, nájdete v ponuke “Pomoc” Vášho prehliadača. V takom prípade je ale možné, že sa Vám niektoré časti našich stránok nebudú zobrazovať správne, ich prezeranie pre Vás bude zložitejšie a nebude sa Vám zobrazovať ponuka výrobkov zodpovedajúcich práve Vašim potrebám.

  Ak budete používať naše stránky bez zmeny nastavenia, budeme to považovať za súhlas s používaním cookies na našich stránkach.

  Analytické nástroje Webu

  Štatistické údaje

  Ak využívate naše webové stránky, zhromažďujeme štatistické údaje o Vašej aktivite, ktoré ďalej využívame k zlepšeniu našich služieb.

  Google Analytics

  Služba, ktorá umožňuje analýzu nášho e-shopu. Je od spoločnosti Google Inc. (“Google”). Informácie vygenerované pri využívaní nášho webu sú prenášané na servery spoločnosti Google, kde sú následne uložené. Spoločnosť Google tieto informácie využíva na analýzu užívateľského správania na našom webe a túto analýzu nám následne poskytuje.

  Sklik, Adwords

  Tieto služby sú marketingové nástroje, ktoré nám umožňujú ponúkať naše služby novým alebo existujúcim zákazníkom. Poskytuje ich spoločnosť Google. Aby služby fungovali správne, využívajú cookies.

  Vaše práva

  Vaším prirodzeným právom je dostať informácie o Vašich dátach, ktoré o Vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu. V určitých prípadoch Vám patrí právo na vymazanie. Ďalej sme povinní Vaše osobné údaje na Vaše požiadanie preniesť na Vami zvoleného správcu / spracovateľa osobných údajov.

  Ak ste presvedčení, že s Vašimi dátami nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

  Ak sa chcete opýtať na čokoľvek, čo sa týka spracovania Vašich osobných údajov, kontaktujte prosím správcu osobných údajov na e-mail redrosessro@gmail.com.

  10.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  10.1 Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť Všeobecné obchodné podmienky. Zmeny a/alebo doplnky Všeobecných obchodných podmienok vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na kytice-donaska.sk.

  10.2 Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

  Všeobecné podmienky nadobudli platnosť a účinnosť dňom 21. júla 2017.

  V Dunajskej Strede dňa 21.07.2017.

  Tieto Všeobecné podmienky sú úplným znením po vykonaných zmenách a doplneniach zo dňa 14.5.2018. Toto úplné znenie Všeobecných podmienok nadobúda účinnosť  25. mája 2018.